h1 Hình 2

Nội dung khóa học 3d cơ bản:

 

 

Bài 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN

(1 buổi)

Bài 2: MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN TRONG MODIFIER LIST

(1 buổi)

BÀI 3: ALIGN – ARRAY – MIRROR – SPACING 

(1 buổi)

Bài 4: SHAPE

(2 buổi)

Bài 5 : Dùng Editable Spline vẽ 1 căn phòng

(1 buổi)

Bài 6: SURFACE

(2 buổi)

Bài 7: LOFT và BOOLEAN

(1 buổi)

Bài 8: EDITABLE  POLY

(3 buổi)

Bài 9: CHẤT LIỆU

(1 buổi)

Bài 10: LIGHT

(1 buổi)

Bài 11: CAMERA

(1 buổi)

Bài 12: ĐƯA BẢN VẼ KỸ THUẬT VÀO 3D

(1 buổi)

 

 

Một số hình ảnh bài tập khóa 3d cơ bản: